2017

171. Enming Song, Yoon Kyeung Lee, Rui Li, Jinghua Li, Xin Jin, Ki Jun Yu, Zhaoqian Xie, Hui Fang, Yiding Zhong, Haina Du, Jize Zhang, Guanhua Fang, Yerim Kim, Younghee Yoon, Muhammad A. Alam, Yongfeng Mei, Yonggang Huang, John A. Rogers, Transferred, Ultra-thin Oxide Layers as Biofluid Barriers for Chronic-Implantable Electronic Systems, Adv. Func. Mater. 2017 (accepted).

170. Yangfu Fang, Xianyun Lin, Shiwei Tang, Borui Xu, Jiao Wang, Yongfeng Mei,Temperature-Dependent Optical Resonance in a Thin-Walled Tubular Oxide Microcavity, Progress in Natural Science: Materials International 2017 (accepted).

169. Gongjin Li, Qinglei Guo, Yangfu Fang, Shiwei Tang, Minjie Liu, Gaoshan Huang and Yongfeng Mei, Self-Assembled Dielectric Microsphere as Light Concentrators for Ultrathin-Silicon Based Photodetectors with Broadband Enhancement, Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science 2017 (accepted).

168. Han Wang, Shilong Li, Honglou Zhen, Mengyao Li, Xiaofei Nie, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Wei Lu, A tubular quantum well infrared photodetector under vertically-incident light coupling, Journal of Infrared and Millimeter Waves, 36, 1001 (2017).

167. Minjie Liu, Gaoshan Huang, Ping Feng, Qinglei Guo, Feng Shao, Ziao Tian, Gongjin Li, Qing Wan and Yongfeng Mei, Artificial neuron synapse transistor based on silicon nanomembrane on plastic substrate, Journal of Semiconductors, 38, 064006 (2017).

166. Yangfu Fang, Shilong Li, Suwit Kiravittaya, Yongfeng Mei,Exceptional points in rolled-up tubular microcavities, Journal of Optics, 19, 095101 (2017).

165. Heetak Han, Sangyul Baik, Borui Xu, Jungmok Seo, Sangguen Lee, Sera Shin, Jaehong Lee, Ja Hoon Koo, Yongfeng Mei, Changhyun Pang, and Taeyoon Lee, Sensilla Inspired H2-Reactive Janus Nanofiber, Adv. Func. Mater. 27, 1701618 (2017).

164. Enming Song, Hui Fang, Xin Jin, Jianing Zhao, Chunsheng Jiang, Ki Jun Yu, Yiding Zhong, Dong Xu, Jinghua Li, Guanhua Fang, Haina Du, Jize Zhang, Jeong Min Park, Yonggang Huang, Muhammad A. Alam, Yongfeng Mei, John A. Rogers, Thin, Transferred Layers of Silicon Dioxide and Silicon Nitride as Water and Ion Barriers for Implantable Flexible Electronic Systems, Advanced Electronic Materials, 3, 1700077 (2017).

163. Enming Song, Qinglei Guo, Gaoshan Huang, Bo Jia, Yongfeng Mei, Bendable Photodetector on Fibers Wrapped with Flexible Ultra-Thin Single Crystalline Silicon Nanomembranes, ACS Applied Materials & Interfaces, 9, 12171 (2017).

162. Borui Xu and Yongfeng Mei,Tubular micro/nanoengines: Boost motility in a tiny world, Science Bulletin, 62, 525 (2017).

161.Han Wang, Shilong Li, Honglou Zhen, Xiaofei Nie, Gaoshan Huang,Yongfeng MeiŽ, Wei Lu, Strain effect on intersubband transitions in rolled-up quantum well infrared photodetectors, Journal of Semiconductors, 38, 054006 (2017).

160. Jinxing Li, Wenjuan Liu, Jiyuan Wang, Isaac Rozen, Sha He, Chuanrui Chen, Hyun Gu Kim, Ha-Jin Lee, Han-Bo-Ram Lee, Se-Hun Kwon, Tianlong Li, Longqiu Li, Joseph Wang, Yongfeng Mei, Nanoconfined Atomic Layer Deposition of TiO2/Pt Nanotubes: Towards Ultra-Small Highly Efficient Catalytic Nanorockets, Adv. Func. Mater. 27, 1700598 (2017).

159. Qinglei Guo, Gang Wang, Da Chen, Gongjin Li, Gaoshan Huang, Miao Zhang, Xi Wang, Yongfeng Mei and Zengfeng Di, Exceptional transport property in a rolled-up germanium tube, Appl. Phys. Lett. 110, 112104 (2017).

158. Jiao Wang, Enming Song, Chunlei Yang, Lirong Zheng, Yongfeng Mei, Fabrication and whispering gallery resonance of self-rolled-up GaN microcavities, Thin Solid Films 627, 77 (2017).

157. Gaoshang Huang, Yongfeng Mei, Electromagnetic wave propagation in a rolled-up tubular microcavity (Invited Review), Journal of Materials Chemistry C 5, 2785 (2017).

156. Qinglei Guo, Yangfu Fang, Miao Zhang, Gaoshan Huang, Paul K. Chu, Yongfeng Mei, Zengfeng Di, and Xi Wang, Wrinkled Single-Crystalline Germanium Nanomembranes for Stretchable Photodetectors, IEEE Transactions on Electron Devices, 64, 1985 (2017).

155. Bing Wang, Jiao Wang, Yongfeng Mei, Geometry Modulated Upconversion Photoluminescence of Individual NaYF4: Yb3+, Er3+ Microcrystals, AIP Advance 7, 025009 (2017).

154. Ziao Tian, Lina Zhang, Yangfu Fang, Borui Xu, Shiwei Tang, Nan Hu, Zhenghua An, Zi Chen and Yongfeng Mei, Deterministic Self-Rolling of Ultra-thin Nanocrystalline Diamond Nanomembranes for Three-Dimensional Tubular/Helical Architecture, Adv. Mater. 29, 1604572 (2017).

153. Qi Hao, Hao Huang, Xingce Fan, Xiangyu Hou, Yin Yin, Wan Li, Lifang Si, Haiyan Nan, Huaiyu Wang, Yongfeng Mei, Teng Qiu and Paul K Chu, Facile design of ultra-thin anodic aluminum oxide membranes for the fabrication of plasmonic nanoarrays, Nanotechnology 28, 105301 (2017).

152. Yingwu Lan, Shilong Li, Zhongyi Cai, Yongfeng Mei, Suwit Kiravittaya, Semi-analytical calculation of resonant modes in axially asymmetric microtube resonators, Optics Communications, 386, 72 (2017).

2016

151. Riyanto Edy, Yuting Zhao, Gaoshan Huang, Jianjun Shi, Jing Zhang, Alexander A. Solovev, Yongfeng Mei, Atomic layer deposition of TiO2-nanomembrane-based photocatalysts with enhanced performance, AIP Advance, 6, 115113 (2016).

150. Yonglei Li, Yangfu Fang, Jiao Wang, Lu Wang, Shiwei Tang, Chunping Jiang, Lirong Zhengc and Yongfeng Mei, Integrative optofluidic microcavity with tubular channels and coupled waveguides via two-photon polymerization, Lab on A Chip, 16, 4406 (2016).

149. Riyanto Edy, Yuting Zhao, Gaoshan Huang, Jianjun Shi, Jing Zhang, Alexander A. Solovev, Yongfeng Mei, TiO2 nanosheets synthesized by atomic layer deposition for photocatalysis, Progress of Natural Science: Materials International, 26, 493 (2016).

148. Yangfu Fang,Shilong Li,and Yongfeng Mei, Modulation of high quality factors in rolled-up microcavities, Physical Review A, 94, 033804 (2016).

147. Han Wang, Honglou Zhen, Shilong Li, Youliang Jing, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei*, Wei Lu*, Self-Rolling and Light-Trapping in Flexible Quantum-Well-Embedded Nanomembranes for Wide-Angle Infrared Photodetectors, Science Advances, 2, e1600027 (2016).

146. Chi Jiang, Gaoshan Huang, Shijin Ding, Hongliang Dong, Chuanling Men & Yongfeng Mei, Atomic Layer Deposition of Pt Nanoparticles for Microengine with Promoted Catalytic Motion, Nanoscale Research Letters, 11(1), 1-8 (2016).

145. M. J. Liu, G. S. Huang, P. Feng, Q. L. Guo,F. Shao, Z. A. Tian, G. J. Li, Q. Wan, & Y. F. Mei, Nanogranular SiO2 proton gated silicon layer transistor mimicking biological synapses, Appl. Phys. Lett. 108, 253503 (2016).

144. Huang Tang, Shihao Zhuang, Zhihao Bao, Changshi Lao, Yongfeng Mei, Two-step oxidation of mxene in the synthesis of layer-stacked anatase titania with enhanced lithium‐Storage Performance. Chem. Electro. Chem. 3, 871 (2016).

143. Xianyun Lin, Yangfu Fang, Lingjia Zhu, Jing Zhang, Gaoshan Huang, Jiao Wang, Yongfeng Mei, Self-rolling of oxide nanomembranes and resonance coupling in tubular optical microcavity. Adv. Opt. Mater. 4, 936 (2016).

142. Zi Chen, Gaoshan Huang, Ian Trase, Xiaomin Han, Yongfeng Mei, Mechanical self- assembly of a strain-engineered flexible layer: wrinkling, rolling, and twisting. Phys. Rev. Appl. 2016, 5(1), 017001.

141. Qinglei Guo, Miao Zhang, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Fabrication of silicon-based flexible optical waveguide by edge-cutting transfer technique. Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica. 2016, 46(4), 044610.

140. Di Han, Yangfu Fang, Deyang Du, Gaoshan Huang, Teng Qiu, Yongfeng Mei, Automatic molecular collection and detection by using fuel-powered microengines. Nanoscale. 2016, 8(17), 9141.

139. Shiwei Tang, Yangfu Fang, Zhaowei Liu, Lei Zhou, Yongfeng Mei, Tubular optical microcavities of indefinite medium for sensitive liquid refractometers, Lab on a Chip. 2016, 16(1), 182.

2015

138. Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Helices in micro-world: materials, properties, and applications, J. Materiomics. 2015, 1(4), 296-306.

137. Qinglei Guo, Miao Zhang, Zhongying Xue, Gang Wang, Da Chen, Ronggen Cao, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Zengfeng Di, Xi Wang, Deterministic assembly of flexible Si/Ge nanoribbons via edge‐cutting transfer and printing for van der Waals heterojunctions. Small. 2015, 11(33), 4140-4148.

136. Shengqiang Pan, Yuting Zhao, Gaoshan Huang, Jiao Wang, Stefan Baunack, Thomas Gemming, Menglin Li, Lirong Zheng, Oliver G Schmidt, Yongfeng Mei, Highly photocatalytic TiO2 interconnected porous powder fabricated by sponge-templated atomic layer deposition. Nanotechnology. 2015, 26(36), 364001.

135. Yan Zhang, Di Han, Deyang Du, Gaoshan Huang, Teng Qiu, Yongfeng Mei, Rolled-up Ag- SiOx hyperbolic metamaterials for surface-enhanced Raman scattering, Plasmonics. 2015, 10(4), 949-954.

134. Shiwei Tang, Baocheng Zhu, Min Jia, Qiong He, Shulin Sun, Yongfeng Mei, Lei Zhou, Effective-medium theory for one-dimensional gratings. Phys. Rev. B. 2015, 91(17), 174201.

133. Huang Tang, Peibo Gao, Zhihao Bao, Bin Zhou, Jun Shen, Yongfeng Mei, Guangming Wu, Conductive resilient graphene aerogel via magnesiothermic reduction of graphene oxide assemblies. Nano Res. 2015, 8(5), 1710-1717.

132. Zhiqiang Mu, Miao Zhang, Zhongying Xue, Gaodi Sun, Qinglei Guo, Da Chen, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Paul K Chu, Zengfeng Di, Xi Wang, Manipulation of strain state in silicon nanoribbons by top-down approach. Appl. Phys. Lett. 2015, 106(17), 174102.

131. Qinglei Guo, Miao Zhang, Zhongying Xue, Jing Zhang, Gang Wang, Da Chen, Zhiqiang Mu, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Zengfeng Di, Xi Wang, Uniaxial and tensile strained germanium nanomembranes in rolled-up geometry by polarized Raman scattering spectroscopy. AIP adv. 2015, 5, 037115.

130. Jing Zhang, Jinxing Li, Shiwei Tang, Yangfu Fang, Jiao Wang, Gaoshan Huang, Ran Liu, Lirong Zheng, Xugao Cui and Yongfeng Mei, Whispering-gallery nanocavity plasmon-enhanced Raman spectroscopy. Sci. Rep. 2015, 5, 15012.

2014

129. Ronggen Cao, Gaoshan Huang, Zengfeng Di, Guodong Zhu, Yongfeng Mei, Junctionless ferroelectric field effect transistors based on ultrathin silicon nanomembranes. Nanoscale Res. Lett. 2014, 9(1), 1-5.

128. Wenping Si, Ingolf Mönch, Chenglin Yan, Junwen Deng, Shilong Li, Gungun Lin, Luyang Han, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, A Single rolled-up Si tube battery for the study of electrochemical kinetics, electrical conductivity, and structural integrity. Adv. Mater. 2014, 26(47), 7973-7978.

127. Enming Song, Wenping Si, Ronggen Cao, Ping Feng, Ingolf Mönch, Gaoshan Huang, Zengfeng Di, Oliver G Schmidt, Yongfeng Mei, Schottky contact on ultra-thin silicon nanomembranes under light illumination. Nanotechnology. 2014, 25(48), 485201.

126. Ping Feng, Guodong Wu, Oliver G Schmidt, Yongfeng Mei, Photosensitive hole transport in Schottky-contacted Si nanomembranes. Appl. Phys. Lett. 2104, 105(12), 121101.

125. Tao Lu, Xuanyong Liu, Shi Qian, Huiliang Cao, Yuqin Qiao, Yongfeng Mei, Paul K Chu, Chuanxian Ding, Multilevel surface engineering of nanostructured TiO2 on carbon-fiber- reinforced polyetheretherketone. Biomaterials. 2014, 35(22), 5731-5740.

124. Jiao Wang, Tianrong Zhan, Gaoshan Huang, Paul K Chu, Yongfeng Mei, Optical microcavities with tubular geometry: properties and applications. Laser Photon. Rev. 2014, 8(4), 521-547.

123. Jiao Wang, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Modification and resonance tuning of optical microcavities by atomic layer deposition. Chem. Vapor Depos. 2014, 20(4-5-6), 103-111.

122. Jinxing Li, Zhaoqian Liu, Gaoshan Huang, Zhenghua An, Gang Chen, Jing Zhang, Menglin Li, Ran Liu, Yongfeng Mei, Hierarchical nanoporous microtubes for high-speed catalytic microengines. NPG Asia Mater. 2014, (4), 9411.

121. Jing Zhang, Jian Zhong, Yangfu Fang, Jiao Wang, Gaoshan Huang, Xugao Cui, Yongfeng Mei, Roll up polymer/oxide/polymer nanomembranes as a hybrid optical microcavity for humidity sensing. Nanoscale. 2014, 6(22), 13646-13650.

120. Tao Huang, Zhaoqian Liu, Gaoshan Huang, Ran Liu, Yongfeng Mei, Grating-structured metallic microsprings. Nanoscale. 2014, 6(16), 9428-9435.

119. Yiqiang Zhan, Yongfeng Mei, Lirong Zheng, Materials capability and device performance in flexible electronics for the Internet of Things. J. Mater. Chem. C. 2014, 2(7), 1220-1232.

2013

118. Qinglei Guo, Miao Zhang, Zhongying Xue, Lin Ye, Gang Wang, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Xi Wang, Zengfeng Di, Three dimensional strain distribution of wrinkled silicon nanomembranes fabricated by rolling-transfer technique. Appl. Phys. Lett. 2013, 103, 264102.

117. Dapeng Yang, Xiansong Wang, Xiaojun Guo, Xiao Zhi, Kan Wang, Chao Li, Gaoshan Huang, Guangxia Shen, Yongfeng Mei, Daxiang Cui, UV/O3 generated graphene nanomesh: formation mechanism, properties, and FET studies. J. Phys. Chem. C. 2013, 118(1), 725-731.

116. Jian Zhong, Jiao Wang, Gaoshan Huang, Guoliang Yuan, Yongfeng Mei, Effect of physisorption and chemisorption of water on resonant modes of rolled-up tubular microcavities, Nanoscale Res. Lett. 2013, 8(1), 1-6.

115. Shilong Li, Libo Ma, Stefan Böttner, Yongfeng Mei, Matthew R Jorgensen, Suwit Kiravittaya, Oliver G Schmidt, Angular position detection of single nanoparticles on rolled-up optical microcavities with lifted degeneracy. Phys. Rev. A. 2013, 88(3), 033833.

114. Junwen Deng, Chenglin Yan, Lichun Yang, Stefan Baunack, Steffen Oswald, Horst Wendrock, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Sandwich-stacked SnO2/Cu hybrid nanosheets as multichannel anodes for lithium ion batteries. ACS Nano. 2013, 7(8), 6948-6954.

113. Jinxing Li, Jing Zhang, Wei Gao, Gaoshan Huang, Zengfeng Di, Ran Liu, Joseph Wang, Yongfeng Mei, Dry-released nanotubes and nanoengines by particle-assisted rolling, Adv. Mater. 2013, 25(27), 3715-3721.

112. Menglin Li, Gaoshan Huang, Yuqin Qiao, Jiao Wang, Zhaoqian Liu, Xuanyong Liu, Yongfeng Mei, Biocompatible and freestanding anatase TiO2 nanomembrane with enhanced photocatalytic performance. Nanotechnology. 2013, 24(30), 305706.

111. Libo Ma, Shilong Li, Vladimir A Bolaños Quiñones, Lichun Yang, Wang Xi, Matthew Jorgensen, Stefan Baunack, Yongfeng Mei, Suwit Kiravittaya, Oliver G Schmidt, Dynamic molecular processes detected by microtubular opto-chemical sensors self-assembled from prestrained nanomembranes. Adv. Mater. 2013, 25(16), 2357-2361.

110. Junwen Deng, Hengxing Ji, Chenglin Yan, Jiaxiang Zhang, Wenping Si, Stefan Baunack, Steffen Oswald, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Naturally rolled-up C/Si/C trilayer nanomembranes as stable anodes for lithium-ion batteries with remarkable cycling performance. Angew. Chem.-Int. Edit. 2013, 125(8), 2382-2386.

109. Honglou Zhen, Gaoshan Huang, S Kiravittaya, Shilong Li, Ch Deneke, Dominic J Thurmer, Yongfeng Mei, OG Schmidt, Wei Lu, Light-emitting properties of a strain-tuned microtube containing coupled quantum wells. Appl. Phys. Lett. 2013, 102(4), 041109.

108. Zhaoqian Liu, Jinxing Li, Bingrui Lu, Yifang Chen, Ran Liu, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Novel techniques for modifying microtube surfaces with various periodic structures ranging from nano to microscale. J. Vac. Sci. Technol. B. 2013, 31(1), 011806.

107. Zhaoqian Liu, Jinxing Li, Jiao Wang, Gaoshan Huang, Ran Liu, Yongfeng Mei, Small- scale heat detection using catalytic microengines irradiated by laser. Nanoscale. 2013, 5(4), 1345-1352.

2012

106. Chao Shen, Gaoshan Huang, Yingchun Cheng, Ronggen Cao, Fei Ding, Udo Schwingenschlögl, Yongfeng Mei, Thinning and functionalization of few-layer graphene sheets by CF4 plasma treatment. Nanoscale Res. Lett. 2012, 7(1), 1-8.

105. Yin Yin, Teng Qiu, Libo Ma, Xianzhong Lang, Yan Zhang, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Exploring rolled-up Au-Ag bimetallic microtubes for surface-enhanced Raman scattering sensor. J. Phys. Chem. C. 2012, 116(48), 25504-25508.

104. Mengmeng Ye, Jinxing Li, Jianying Li, Weiming Li, Bingrui Lu, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Yifang Chen, Ran Liu, Humido-responsive nanostructures prepared by nanoimprinting. Microelectron. Eng. 2012, 98, 634-637.

103. Jinxing Li, Zhaoqian Liu, Bing-Rui Lu, Gaoshan Huang, Yifang Chen, Yongfeng Mei, Ran Liu, A new technique for ferroelectric microfluidic channels by rolling method. Microelectron. Eng. 2012, 98, 623-625.

102. Zhaoqian Liu, Gaoshan Huang, Menglin Li, Jinxing Li, Yifang Chen, Yongfeng Mei, Ordering and modification of nanopores in porous anodic aluminum membranes. Microelectron. Eng. 2012, 97, 147-149.

101. Jiao Wang, Tianrong Zhan, Gaoshan Huang, Xugao Cui, Xinhua Hu, Yongfeng Mei, Tubular oxide microcavity with high-index-contrast walls: Mie scattering theory and 3D confinement of resonant modes. Opt. Express. 2012, 20(17), 18555-18567.

100. Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Thinning and shaping solid films into functional and integrative nanomembranes. Adv. Mater. 2012, 24(19), 2517-2546.

99. Guojiang Wan, Alexander A Solovev, Gaoshan Huang, Manfred F Maitz, Nan Huang, Yongfeng Mei, Dynamic curvature control of rolled-up metal nanomembranes activated by magnesium. J. Mater. Chem. 2012, 22(26), 12983-12987.

98. Fangyuan Zhao, Tianrong Zhan, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Xinhua Hu, Liquid sensing capability of rolled-up tubular optical microcavities: a theoretical study. Lab on a Chip. 2012, 12(19), 3798-3802.

97. Weiming Li, Gaoshan Huang, Jiao Wang, Ying Yu, Xxiaojing Wu, Xugao Cui, Yongfeng Mei, Superelastic metal microsprings as fluidic sensors and actuators. Lab on a Chip. 2012, 12(13), 2322-2328.

96. Weiming Li, Gaoshan Huang, Hai Yan, Jiao Wang, Ying Yu, Xinhua Hu, Xiaojing Wu, Yongfeng Mei, Fabrication and stimuli-responsive behavior of flexible micro-scrolls. Soft Matter. 2012, 8(27), 7103-7107.

95. Michael Melzer, Daniil Karnaushenko, Denys Makarov, Larysa Baraban, Alfredo Calvimontes, Ingolf Mönch, Rainer Kaltofen, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Elastic magnetic sensor with isotropic sensitivity for in-flow detection of magnetic objects. RSC Adv. 2012, 2(6), 2284-2288.

94. Xiansong Wang, Da-Peng Yang, Gaoshan Huang, Peng Huang, Guangxia Shen, Shouwu Guo, Yongfeng Mei, Daxiang Cui, Rolling up graphene oxide sheets into micro/nanoscrolls by nanoparticle aggregation. J. Mater. Chem. 2012, 22(34), 17441-17444.

93. Elliot J Smith, Wang Xi, Denys Makarov, Ingolf Mönch, Stefan Harazim, Vladimir A Bolaños Quiñones, Christine K Schmidt, Yongfeng Mei, Samuel Sanchez, Oliver G Schmidt, Lab-in-a-tube: ultracompact components for on-chip capture and detection of individual micro-/nanoorganisms. Lab on a Chip. 2012, 12(11), 1917-1931.

92. Gaoshan Huang, Joseph Wang, Yongfeng Mei, Material considerations and locomotive capability in catalytic tubular microengines. J. Mater. Chem. 2012, 22(14), 6519-6525.

2011

91. Huachao Tao, Lizhen Fan, Yongfeng Mei, Xuanhui Qu, Self-supporting Si/reduced graphene oxide nanocomposite films as anode for lithium ion batteries. Electrochem. Commun. 2011, 13(12), 1332-1335.

90. Stefan M Harazim, Ping Feng, Samuel Sanchez, Christoph Deneke, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Integrated sensitive on-chip ion field effect transistors based on wrinkled InGaAs nanomembranes. Nanoscale Res. Lett. 2011, 6(1), 1-8.

89. Tianrong Zhan, Chun Xu, Fangyuan Zhao, Zhiqiang Xiong, Xinhua Hu, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Jian Zi, Optical resonances in tubular microcavities with subwavelength wall thicknesses. Appl. Phys. Lett. 2011, 99(21), 211104.

88. Gaoshan Huang, Xugao Cui, Ronggen Cao, Yongfeng Mei, Structural evolvement of ZnO nanoporous films fabricated using prolonged electrodeposition under pulsed voltages. Phys. Lett. A. 2011, 375(42), 3716-3719.

87. Libo Ma, Suwit Kiravittaya, Vladimir A Bolaños Quiñones, Shilong Li, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Tuning of optical resonances in asymmetric microtube cavities. Opt. Lett. 2011, 36(19), 3840-3842.

86. William T Ramsay, Muriel Bechu, Vladimir A Bolanos Quinones, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Lynn Paterson, Triple beam optical trap for microsyringe construction. SPIE NanoScience Engineering. 2011, 2, 809708-809708-9.

85. Jinxing Li, Bingrui Lu, Zhenkui Shen, Zhencheng Xu, Hui Li, Juanjuan Wen, Zhidong Li, Xinping Qu, Yifang Chen, Yongfeng Mei, Ran Liu, Magnetic and meniscus-effect control of catalytic rolled-up micromotors. Microelectro. Eng. 2011, 88(8), 1792-1794.

84. Elliot J Smith, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Optical components for lab-in-a-tube systems. SPIE Defense, Security, and Sensing. 2011, 8, 80310.

83. Michael Melzer, Denys Makarov, Alfredo Calvimontes, Daniil Karnaushenkom, Stefan Baunack, Rainer Kaltofen, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Stretchable magnetoelectronics. Nano Lett. 2011, 11(6), 2522-2526.

82. Ulrich Vogl, Anne Saβ, Frank Vewinger, Martin Weitz, Alexander Solovev, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Light confinement by a cylindrical metallic waveguide in a dense buffer-gas environment. Phys. Rev. A. 2011, 83(5), 053403.

81. M de Pauli, A Malachias, H Westfahl Jr, J Bettini, A Ramirez, GS Huang, YF Mei, OG Schmidt, Study of roughness evolution and layer stacking faults in short-period atomic layer deposited HfO2/Al2O3 multilayers. J. Appl. Phys. 2011, 109(6), 063524.

80. Jinxing Li, Gaoshan Huang, Mengmeng Ye, Menglin Li, Ran Liu, Yongfeng Mei, Dynamics of catalytic tubular microjet engines: dependence on geometry and chemical environment. Nanoscale. 2011, 3(12), 5083-5089.

79.Alexander A Solovev, Samuel Sanchez, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Tunable catalytic tubular micro-pumps operating at low concentrations of hydrogen peroxide. Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13 (21), 10131-10135.

78. Yongfeng Mei, Alexander A Solovev, Samuel Sanchez, Oliver G Schmidt, Rolled-up nanotech on polymers: from basic perception to self-propelled catalytic microengines. Chem. Soc. Rev. 2011, 40(5), 2109-2119.

2010

77. Elliot J Smith, Sabine Schulze, Suwit Kiravittaya, Yongfeng Mei, Samuel Sanchez, Oliver G Schmidt, Lab-in-a-tube: detection of individual mouse cells for analysis in flexible split-wall microtube resonator sensors. Nano Lett. 2010, 11(10), 4037-4042.

76. Yongfeng Mei, Suwit Kiravittaya, Stefan Harazim, Oliver G Schmidt, Principles and applications of micro and nanoscale wrinkles. Mater. Sci. Eng. R-Rep. 2010, 70(3), 209- 224.

75. Hengxing Ji, Xinglong Wu, Lizhen Fan, Cornelia Krien, Irina Fiering, Yuguo Guo, Yongfeng Mei, Oliver G. Schmidt. Self-wound composite nanomembranes as electrode materials for lithium ion batteries. Adv. Mater. 2010, 22(41), 4591-4595.

74. Alexander A Solovev, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Catalytic microstrider at the air–liquid interface. Adv. Mater. 2010, 22(39), 4340-4344.

73. Ping Feng, Ingolf Mönch, Gaoshan Huang, Stefan Harazim, Elliot J. Smith, Yongfeng Mei, Oliver G. Schmidt, Local-illuminated ultrathin silicon nanomembranes with photovoltaic effect and negative transconductance. Adv. Mater. 2010, 22(33), 3667-3671.

72. Sabine Schulze, Gaoshan Huang, Matthias Krause, Deborah Aubyn, Vladimir A Bolaños Quiñones, Christine K Schmidt, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Morphological differentiation of neurons on microtopographic substrates fabricated by rolled-up nanotechnology. Adv. Eng. Mater. 2010, 12(9), B558-B564.

71. Fei Ding, Hengxing Ji, Yonghai Chen, Andreas Herklotz, Kathrin Dörr, Yongfeng Mei, Armando Rastelli, Oliver G Schmidt, Stretchable graphene: a close look at fundamental parameters through biaxial straining, Nano Lett. 2010, 10(9), 3453-3458.

70. Alexander A Solovev, Samuel Sanchez, Martin Pumera, Yong Feng Mei, Oliver G Schmidt, Magnetic control of tubular catalytic microbots for the transport, assembly, and delivery of micro-objects. Adv. Func. Mater. 2010, 20(15), 2430-2435.

69. Samuel Sanchez, Alexander A Solovev, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Dynamics of biocatalytic microengines mediated by variable friction control. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132(38), 13144-13145.

68. Ratna K Annabattula, JM Veenstra, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Patrick R Onck, Self-organization of linear nanochannel networks, Phys. Rev. B. 2010, 81(22), 224114.

67. Gaoshan Huang, Vladimir A Bolaño Quiñones, Fei Ding, Suwit Kiravittaya, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Rolled-Up optical microcavities with subwavelength wall thicknesses for enhanced liquid sensing applications. Acs Nano. 2010, 4(6), 3123-3130.

66. Hengxing Ji Yongfeng Mei, Oliver G. Schmidt, Swiss roll nanomembranes with controlled proton diffusion as redox micro-supercapacitors. Chem. Commun. 2010, 46(22), 3881-3883.

65., Elliot J. Smith, Zhaowei Liu, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Combined surface plasmon and classical waveguiding through metamaterial fiber design. Nano Lett. 2010, 10 (1), 1-5.

Nanomembrane Group at Fudan University started in June of 2010.

2009

64. Ping Feng, Ingolf Moench, Stefan Harazim, Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Oliver G Schmidt, Giant persistent photoconductivity in rough silicon nanomembranes. Nano Lett. 2009, 9(10), 3453-3459.

63. E. J. Smith, Z. Liu, Y. F. Mei, O. G. Schmidt, System investigation of a rolled-up metamaterial optical hyperlens structure. Appl. Phys. Lett. 2009, 95(8), 083104.

62. Vladimir A. Bolanos Quinones, Gaoshan Huang, Johannes D. Plumhof, Suwit Kiravittaya, Armando Rastelli, Yongfeng Mei, Oliver G. Schmidt, Optical resonance tuning and polarization of thin-walled tubular microcavities. Opt. Lett. 2009, 34 (15), 2345-2347.

61. Alexander A. Solovev, Yongfeng Mei, Esteban Bermudez Urena, Gaoshan Huang, Oliver G. Schmidt, Catalytic microtubular jet engines self-propelled by accumulated gas bubbles. Small, 2009, 5(14), 1688-1692.

60. Yongfeng Mei, Dominic J. Thurmer, Christoph Deneke, Suwit Kiravittaya, Yuan-Fu Chen, Armin Dadgar, Frank Bertram, Barbara Bastek, Alois Krost, Juergen Christen, Thomas Reindl, Mathieu Stoffel, Emica Coric, Oliver G. Schmidt, fabrication, self-assembly, and properties of ultrathin AlN/GaN porous crystalline nanomembranes: tubes, spirals, and curved sheets. Acs Nano, 2009, 3(7), 1663-1668.

59. G. S. Huang, S. Kiravittaya, V. A. Bolanos Quinones, F. Ding, M. Benyoucef, A. Rastelli, Y. F. Mei, O. G. Schmidt, Optical properties of rolled-up tubular microcavities from shaped nanomembranes. Appl. Phys. Lett. 2009, 94(14), 141901.

58. C. Mueller, M. S. Khatri, C. Deneke, S. Faehler, Y. F. Mei, E. Bermudez Urena, O. G. Schmidt, Tuning magnetic properties by roll-up of Au/Co/Au films into microtubes. Appl. Phys. Lett. 2009, 94(10), 102510.

57. Esteban Bermudez Urena, Yongfeng Mei, Emica Coric, Denys Makarov, Manfred Albrecht, Oliver G. Schmidt, Fabrication of ferromagnetic rolled-up microtubes for magnetic sensors on fluids. J. Phys. D. Appl. Phys. 2009, 42(5), 055001.

56. P. Cendula, S. Kiravittaya, Y. F. Mei, Ch. Deneke, O. G. Schmidt, Bending and wrinkling as competing relaxation pathways for strained free-hanging films. Phys. Rev. B 2009, 79(8), 085429.

55. G. S. Huang, Y. F. Mei, F. Cavallo, S. Baunack, E. Coric, T. Gemming, F. Bertram, J. Christen, R. K. Y. Fu, Paul K. Chu, O. G. Schmidt, Fabrication and optical properties of C/beta-SiC/Si hybrid rolled-up microtubes. J. Appl. Phys. 2009, 105(1), 16103.

54. Gaoshan Huang, Yongfeng Mei, Dominic J. Thurmer, Emica Coric, Oliver G. Schmidt, Rolled-up transparent microtubes as two-dimensionally confined culture scaffolds of individual yeast cells. Lab Chip. 2009, 9(2), 263-268.

2008

53. Yuan-fu Chen, Yongfeng Mei, Angelo Malachias, Jens Ingolf Moench, Rainer Kaltofen, Oliver G. Schmidt, Photoresist-buffer-enhanced antiferromagnetic coupling and the giant magnetoresistance effect of Co/Cu multilayers. J. PHYSICS-CONDENSED MATTER 2008, 20(45), 452202.

52. Yongfeng Mei, Gaoshan Huang, Alexander A. Solovev, Esteban Bermudez Urena, Ingolf Moench, Fei Ding, Thomas Reindl, Ricky K. Y. Fu, Paul K. Chu, Oliver G. Schmidt, Versatile approach for integrative and functionalized tubes by strain engineering of nanomembranes on polymers. Adv. Mater. 2008, 20(21), 4085-4090.

51. Yuan-fu Chen, Yongfeng Mei, Rainer Kaltofen, Jens Ingolf Moench, Joachim Schumann, Jens Freudenberger, Hans-Joerg Klauss, Oliver G. Schmidt, Towards flexible magnetoelectronics: Buffer-enhanced and mechanically tunable GMR of Co/Cu multilayers on plastic substrates. Adv. Mater. 2008, 20(17), 3224-3228.

50. Angelo Malachias, Yongfeng Mei, Ratna K. Annabattula, Christoph Deneke, Patrick R. Onck, Oliver G. Schmidt, Wrinkled-up nanochannel networks: Long-range ordering, scalability, and X-ray investigation. ACS nano, 2008, 2(8), 1715-1721.

49. M. Benyoucef, S. Kiravittaya, Y. F. Mei, A. Rastelli, O. G. Schmidt, Strongly coupled semiconductor microcavities: A route to couple artificial atoms over micrometric distances. Phys. Rev. B. 2008, 77(3), 035108.

2007

48. Yongfeng Mei, Dominic J. Thurmer, Francesca Cavallo, Suwit Kiravittaya, Oliver G. Schmidt, Semiconductor sub-micro-/nanochannel networks by deterministic layer wrinkling. Adv. Mater. 2007, 19(16), 2124-2128.

47. Y. F. Mei, Ricky K. Y. Fu, G. G. Siu, Paul K. Chu, Z. M. Li, C. L. Yang, W. K. Ge, Z. K. Tang, W. Y. Cheung, S. P. Wong, Fabrication of highly (1000) oriented textured zinc oxide films by metal cathodic arc and oxygen dual plasma deposition and their optical properties. Surf. Coat. Technol. 2007, 201(19), 8348-8351.

46. Yongfeng Mei, Suwit Kiravittaya, Mohamed Benyoucef, Dominic J. Thurmer, Tim Zander, Christoph Deneke, Francesca Cavallo, Armando Rastelli, Oliver G. Schmidt, Optical properties of a wrinkled nanomembrane with embedded quantum well. Nano Lett. 2007, 7(6), 1676-1679.

45. F. J. Jing, N. Huang, L. Wang, R. K. Y. Fu, Y. F. Mei, Y. X. Leng, J. Y. Chen, X. Y. Liu, Paul K. Chu, Behavior of human umbilical vein endothelial cells on micro-patterned amorphous hydrogenated carbon films produced by plasma immersion ion implantation & deposition and plasma etching. Diam. Relat. Mater. 2007, 16(3), 550-557.

Nanomembrane Applications for Biology and Chmistry (Nano-ABC) Group at IFW Dresden, Germany, started in April of 2007.

2006

44. Dominic J. Thurmer, Christoph Deneke, Yongfeng Mei, Oliver G. Schmidt, Process integration of microtubes for fluidic applications. Appl. Phys. Lett. 2006, 89(22), 223507.

43. Y. F. Mei, Ricky K. Y. Fu, G. G. Siu, K. W. Wong, Paul K. Chu, R. S. Wang, H. C. Ong, Nitrogen binding behavior in ZnO films with time-resolved cathodoluminescence. Appl. Surf. Sci. 2006, 252(23), 8131-8134.

42. G. J. Wan, P. Yang, Ricky K. Y. Fu, Y. F. Mei, T. Qiu, S. C. H. Kwok, Joan P. Y. Ho, N. Huang, X. L. Wu, Paul K. Chu, Characteristics and surface energy of silicon-doped diamond-like carbon films fabricated by plasma immersion ion implantation and deposition. Diam. Relat. Mater. 2006, 15(9), 1276-1281.

41. XD Chen, CC Ling, S Fung, CD Beling, YF Mei, RKY Fu, GG Siu, PK Chu, Current transport studies of ZnO/p-Si heterostructures grown by plasma immersion ion implantation and deposition. Appl. Phys. Lett. 2006, 88(13), 132104-132104.

40. YF Mei, GG Siu, RKY Fu, PK Chu, ZM Li, ZK Tang, Room-temperature electrosynthesized ZnO thin film with strong (002) orientation and its optical properties. Appl. Surf. Sci. 2006, 252(8), 2973-2977.

2005

39. YF Mei, XL Wu, T Qiu, XF Shao, GG Siu, PK Chu, Anodizing process of Al films on Si substrates for forming alumina templates with short-distance ordered 25 nm nanopores. Thin Solid Films, 2005, 492(1), 66-70.

38. YF Mei, GG Siu, RKY Fu, PK Chu, ZM Li, JP Zhai, HJ Liu, ZK Tang, CW Lai, HC Ong, Visible cathodoluminescence of 4 A angstrom single-walled carbon nanotubes. Appl. Phys. Lett. 2005, 87(21), 213114.

37. YF Mei, GG Siu, ZM Li, RKY Fu, ZK Tang, PK Chu, Polycrystalline tubular nanostructures of germanium. J. Cryst. Growth 2005, 285(1), 59-65.

36. T Qiu, XL Wu, GJ Wan, YF Mei, GG Siu, PK Chu, Self-organized synthesis of micrometer scale silver disks by electroless metal deposition on Si-incorporated diamond-like carbon films. J. Cryst. Growth. 2005, 284(3), 470-476.

35. T Qiu, XL Wu, YT Xie, YF Mei, GG Siu, PK Chu, Self-assembled growth and blue emission of a SiOx-capped (x=0.5-0.8) silicon nanowire array. Nanotechnology, 2005, 16(10), 2222.

34. T Qiu, XL Wu, YF Mei, PK Chu, GG Siu, Self-organized synthesis of silver dendritic nanostructures via an electroless metal deposition method. J. Cryst. Growth. 2005, 284 (3), 470-476.

33. RKY Fu, YF Mei, MY Fu, XY Liu, PK Chu, Thermal stability of metal-doped diamond-like carbon fabricated by dual plasma deposition. Diam. Relat. Mater. 2005, 14(9), 1489-1493.

32. YF Mei, RKY Fu, GG Siu, PK Chu, ZM Li, CL Yang, WK Ge, ZK Tang, WY Cheung, SP Wong, Growth and visible photoluminescence of highly oriented (100)zinc oxide film synthesized on silicon by plasma immersion ion implantation (vol 7, pg 459, 2004). Mater. Sci. Semicond. Process. 2005, 8(4), 568-568.

31. YF Mei, GG Siu, RKY Fu, KW Wong, PK Chu, CW Lai, HC Ong, Determination of nitrogen- related defects in N-implanted ZnO films by dynamic cathodoluminescence. Nucl. INSTRUMENTS METHODS Phys. Res. Sect. B-BEAM Interact. WITH Mater. ATOMS. 2005, 237(1), 307-311.

30. RKY Fu, ITL Cheung, YF Mei, CH Shek, GG Siu, PK Chu, WM Yang, YX Leng, YX Huang, XB Tian, SQ Yang, Surface modification of polymeric materials by plasma immersion ion implantation. Nucl. INSTRUMENTS METHODS Phys. Res. Sect. B-BEAM Interact. WITH Mater. ATOMS. 2005, 237(1), 417-421.

29. T Qiu, XL Wu, GJ Wan, YF Mei, GG Siu, PK Chu, Self-assembled growth and enhanced blue emission of SiOxNy-capped silicon nanowire arrays. Appl. Phys. Lett. 2005, 86(19), 193111-193111.

28. T Qiu, XL Wu, GS Huang, GG Siu, YF Mei, F Kong, M Jiang, Individual alumina nanotubes coaxially wrapping carbon nanotubes and nanowires. Thin solid films, 2005, 478(1), 56-60.

27. T Qiu, XL Wu, YF Mei, GJ Wan, PK Chu, GG Siu, From Si nanotubes to nanowires: Synthesis, characterization, and self-assembly. J. Cryst. Growth. 2005, 277(1), 143-148.

26. YF Mei, GG Siu, RKY Fu, P Chen, XL Wu, TF Hung, PK Chu, Y Yang, Formation mechanism of alumina nanotubes and nanowires from highly ordered porous anodic alumina template. J. Appl. Phys. 2005, 97(3), 034305.

25. YF Mei, ZM Li, RM Chu, ZK Tang, GG Siu, RKY Fu, PK Chu, WW Wu, KW Cheah, Synthesis and optical properties of germanium nanorod array fabricated on porous anodic alumina and Si-based templates. Appl. Phys. Lett. 2005, 86(2), 021111.

2004

24. RKY Fu, YF Mei, GJ Wan, GG Siu, PK Chu, YX Huang, XB Tian, SQ Yang, JY Chen, Surface composition and surface energy of Teflon treated by metal plasma immersion ion implantation. Surf. Sci. 2004, 573(3), 426-432.

23. YF Mei, GS Huang, ZM Li, GG Siu, RKY Fu, YM Yang, XL Wu, ZK Tang, PK Chu, Formation of Si-based nano-island array on porous anodic alumina. ACTA Mater. 2004, 52(19), 5633- 5637.

22. YF Mei, GG Siu, XH Huang, KW Cheah, ZG Dong, L Fang, MR Sheng, XL Wu, XM Bao, Growth and optical properties of Ge oxide thin film on silicon substrate by pulsed laser deposition. Phys. Lett. A. 2004, 331(3), 248-251.

21. YF Mei, GG Siu, Y Yang, RKY Fu, TF Hung, PK Chu, XL Wu, Cu oxide nanowire array grown on Si-based SiO2 nanoscale islands via nanochannels. ACTA Mater. 2004, 52(17), 5051-5055.

20. RKY Fu, YF Mei, LR Shen, GG Siu, PK Chu, WY Cheung, SP Wong, Molybdenum-carbon film fabricated using metal cathodic arc and acetylene dual plasma deposition. Surf. Coat. Technol. 2004, 186(1), 112-117.

19. GS Huang, XL Wu, YF Mei, P Chen, PK Chu, Optical emission from silicon-based SiO2 islands fabricated by anodic alumina templates. J. Appl. Phys. 2004, 96(3), 1443-1446.

18. YF Mei, RKY Fu, GG Siu, PK Chu, ZM Li, CL Yang, WK Ge, ZK Tang, WY Cheung, SP Wong, Growth and visible photoluminescence of highly oriented (100) zinc oxide film synthesized on silicon by plasma immersion ion implantation. Mater. Sci. Semicond. Process. 2004, 7 (4), 459-462.

17. YF Mei, GG Siu, GS Huang, XL Wu, Nanoscale islands and color centers in porous anodic alumina on silicon fabricated by oxalic acid. Appl. Surf. Sci. 2004, 230(1), 393-397.

16. YF Mei, GG Siu, JP Zou, XL Wu, Color centers vs electrolytes for Si-based porous anodic alumina. Phys. Lett. A. 2004, 324(5), 479-483.

15. JP Zou, YF Mei, JK Shen, JH Wu, XL Wu, XM Bao, Si-based nanoscale SiO2 islands and light-emitting source array. Appl. Phys. A. 2004, 77(6), 855-858.

2003

14. XL Wu, SJ Xiong, GG Siu, GS Huang, YF Mei, ZY Zhang, SS Deng, C Tan, Optical emission from excess Si defect centers in Si nanostructures. Phys. Rev. Lett. 2003, 91(15), 157402.

13. YF Mei, XL Wu, XF Li, XM Bao, XZ Wang, Z Hu, GG Siu, Well-aligned carbon nanotube array grown on Si-based nanoscale SiO2 islands. J. Cryst. Growth. 2003, 255(3), 414-418.

12. RL Jiang, JZ Wang, P Chen, ZM Zhao, YF Mei, JH Wu, B Shen, R Zhang, SL Gu, XL Wu, YD Zheng, Growth and photocurrent property of GaN/anodic alumina/Si. Opt. Mater. 2003, 23 (1), 147-150.

11. YF Mei, XL Wu, XF Shao, GG Siu, XM Bao, Formation of an array of isolated alumina nanotubes. Europhys. Lett. 2003, 62(4), 595.

10. YF Mei, XL Wu, XF Shao, GS Huang, GG Siu, Formation mechanism of alumina nanotube array. Physi.Lett.A, 2003, 309(1), 109-113.

9. GS Huang, XL Wu, YF Mei, XF Shao, GG Siu, Strong blue emission from anodic alumina membranes with ordered nanopore array. J. Appl. Phys. 2003, 93(1), 582-585.

2002

8. RL Jiang, JZ Wang, P Chen, ZM Zhao, YF Mei, B Shen, R Zhang, XL Wu, YD Zheng, Photocurrent property of GaN on the Si photodetector with a nearly polycrystalline alpha-Al2O3 buffer layer. CHINESE Phys. Lett. 2002, 19(10), 1553.

7. JP Zou, YF Mei, JK Shen, JH Wu, XL Wu, XM Bao, Violet photoluminescence from Ge+- implanted Si-based nanoscale SiO2 islands array. Phys.Lett.A. 2002, 301(1), 96-100.

6. Y Yang, HL Chen, YF Mei, JB Chen, XL Wu, XM Bao, Anodic alumina template on Au/Si substrate and preparation of CdS nanowires. Solid State Commun. 2002, 123(6), 279-282.

5. SS Deng, XL Wu, ZY Zhang, YF Mei, Y Yang, H Chen, XM Bao, Light-emitting mechanism conversion in C-60-coupled porous Si systems. Phys.Lett.A. 2002, 299(2), 299-303.

2001

4. JH Wu, XL Wu, N Tang, YF Mei, XM Bao, Strong ultraviolet and violet photoluminescence from Si-based anodic porous alumina films. Appl.Phys.A. 2001, 72(6), 735-737.

3. XL Wu, YF Mei, GG Siu, KL Wong, K Moulding, MJ Stokes, CL Fu, XM Bao, Spherical growth and surface-quasifree vibrations of Si nanocrystallites in Er-doped Si nanostructures. Phys. Rev. Lett. 2001, 86(14), 3000.

2000

2. JK Shen, XL Wu, RK Yuan, N Tang, JP Zou, YF Mei, C Tan, XM Bao, GG Siu, Enhanced ultraviolet photoluminescence from SiO2/Ge : SiO2/SiO2 sandwiched structure. Appl. Phys. Lett. 2000, 77(20), 3134-3136.

1. JH Wu, L Pu, JP Zhou, YF Mei, JM Zhu, XM Bao, Preparation of Si nanocrystals using anodic porous alumina template formed on silicon substrate. Chin. Phys. Lett. 2000, 17 (6), 451.

Counter for tumblr